17.04.2013р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитися зі звітом

15.02.2013 р.

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»(код ЄДРПОУ 00382668)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2013 року о 14-00 годині за адресою : Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська , 26 , актовий зал, 2 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за 2012 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2012 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.       Звіт  та висновки ревізора за 2012 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6.      Затвердження планів діяльності  Товариства на 2013 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

 

3.Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2012 рік. Тисяч гривень

 

Найменування показника

 

звітний

попередній

1

Усього активів

 

9030

8172

2

Основні засоби

 

2826

2865

3

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

-

Запаси

 

3279

2642

5

Сумарна дебіторська заборгованість

 

1999

1426

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

493

726

Нерозподілений прибуток

 

529

-

8

Власний капітал

 

8116

7587

9

Статутний капітал

 

129

129

10

Довгострокові зобов»язання

 

-

-

11

Поточні зобов»язання

 

914

585

12

Чистий прибуток / збиток/

 

529

-29

13

Середньорічна кількість простих акцій / шт./

 

75925

75925

14

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду ( шт.)

 

0,00

0,00

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

0,00

0,00

16

Чисельність працівників на кінець періоду осіб

 

126

125

 

4.Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00 в день зборів.

5.Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами , що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного за адресою : Полтавська обл. м.Кобеляки, вул. Дніпропетровська,26 адмін. корпус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати документ , що посвідчує особу, доручення на право участі у зборах / для представників/.

6.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано 14 березня 2013 року №  31 бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Довідки за тел. 0 (5343) 32830.

Директор ПрАТ ЗПТ "МРІЯ"                Карнаух Н.В.

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення