16.04.2013р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитися зі звітом 

________________________________________________________________________________________

31.03.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія"

2. Код за ЄДРПОУ: 00382668

3. Місцезнаходження: 39200 Полтавська обл., м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська , 26.

4. Міжміський код, телефон та факс: (05343) 3-11-72, (05343) 3-28-30

5. Електронна поштова адреса: mriya@poltava.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zavod-mriya.narod.ru

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів   звільнено з посади Голови наглядової ради Карнауха Дмитра Миколайовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Перебував на посаді з 07.04.2011р. Володіє 18,6289 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має.

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів   звільнено з посади Члена наглядової ради Малеку Ольгу Василівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Перебувала на посаді з 07.04.2011р. Володіє 3,9789 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має.

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів   звільнено з посади Члена наглядової ради Руденко Аллу Іванівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Перебувала на посаді з 07.04.2011р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має.

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів   призначено на посаду Голови наглядової ради Карнауха Дмитра Миколайовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) строком на 3 роки.  Володіє 18,6289 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має. Попередня посада - Голова наглядової ради Товариства.

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів   призначено на посаду Члена наглядової ради Малеку Ольгу Василівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) строком на 3 роки.  Володіє 3,9789 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має. Попередня посада - Член наглядової ради Товариства.

28.03.2014р. за  Рішенням загальних зборів акціонерів  призначено на посаду Члена наглядової ради Руденко Аллу Іванівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має. Попередня посада - Член наглядової ради Товариства.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Карнаух Н.В.

31.03.2014

________________________________________________________________________________________

17.02.2014 р.

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія» (код  ЄДРПОУ 00382668)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня  2014 року  о 14-00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська, 26, актовий зал, 2 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 24 березня 2014 року, за три робочі дні до проведення зборів.

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати  фінансово – господарської  діяльності за 2013 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4.      Звіт Наглядової ради  Товариства про роботу у 2013 році.

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.       Звіт та висновки  ревізора за 2013 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора  за 2013р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6.      Затвердження планів діяльності  Товариства на 2014 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 р.

8.      Переобрання членів Наглядової ради на наступний термін.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2013 рік. тисяч гривень

 

Найменування показника

 

звітний

попередній

1

Усього активів

 

9432

9030

2

Основні засоби

 

3137

2826

3

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

-

Запаси

 

2865

3279

5

Сумарна дебіторська заборгованість

 

1113

1999

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

1234

493

Нерозподілений прибуток

 

772

529

8

Власний капітал

 

8888

8116

9

Статутний капітал

 

129

129

10

Довгострокові зобов»язання

 

-

-

11

Поточні зобов»язання

 

544

914

12

Чистий прибуток / збиток/

 

772

529

13

Середньорічна кількість простих  акцій / шт./

 

75925

75925

14

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт..)

 

0,00

0,00

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

0,00

0,00

16

Чисельність працівників на кінець періоду осіб

 

123

126

Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00 в день зборів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами , що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного за адресою : Полтавська обл. м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська,26 адмін. корпус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати документ , що посвідчує особу, доручення на право участі у зборах (для представників).

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано 14 лютого 2014  року № 31   бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Підтверджую  достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПрАТ ЗПТ «Мрія»»                            Н.В.Карнаух.

                    (підпис)

М.П.                                               Дата 17 лютого 2014 р.

________________________________________________________________________________________

17.10.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія"

2. Код за ЄДРПОУ: 00382668

3. Місцезнаходження: 39200 Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26

4. Міжміський код, телефон та факс: (05343) 3-11-72, (05343) 3-28-30

5. Електронна поштова адреса: mriya@poltava.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zavod-mriya.narod.ru

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 ІІ. Текст Повідомлення

За інформацією, отриманою емітентом 16.10.2014р. від власників акцій:

Частка в статутному капіталі "фізичної особи" змінилася з 18.629% до 57,6095%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 14 144 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 43 740 шт.

За інформацією, отриманою емітентом 16.10.2014р. від власників акцій:

Частка в статутному капіталі "фізичної особи" змінилася з 70,001% до 9.9993%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 53 148 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 7 592 шт.

За інформацією, отриманою емітентом 16.10.2014р. від власників акцій:

Частка в статутному капіталі "фізичної особи" змінилася з 3,979% до 24.9997%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 3 021 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 18 981 шт.

III. Підпис  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Карнаух Н.В

________________________________________________________________________________________

 

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення