23.04.2015р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитись із звітом

16.02.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

  1. Загальні відомості.

1.1  Повне найменування емітента : ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія».

1.2   Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство.

1.3  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00382668

1.4  Місце знаходження емітента :

39200 Полтавська область, Кобеляцький район,

             м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська,26

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента :

      05343 3-11-72, 3-25-80 (факс)

1.6 Електрона поштова адреса емітента : 

mriya@poltava.ukrtel.net

1.7 Вид особливої інформації :

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

2. Текст повідомлення :

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія» (код  ЄДРПОУ 00382668) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня  2015року  о 14-00 годині за адресою : Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська, 26, актовий зал, 2 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 23 березня 2015р., за три робочі дні до проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.       Звіт  та висновки ревізора за 2014 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

6.      Затвердження планів діяльності  Товариства на 2015 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.

3.Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2014 рік. (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

звітний

попередній

1

Усього активів

 

11479

9432

2

Основні засоби

 

4379

3137

3

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

-

Запаси

 

4376

2865

5

Сумарна дебіторська заборгованість

 

1764

1113

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

468

1234

Нерозподілений прибуток

 

1432

772

8

Власний капітал

 

10320

8888

9

Статутний капітал

 

129

129

10

Довгострокові зобов»язання

 

38

-

11

Поточні зобов»язання

 

1121

544

12

Чистий прибуток / збиток/

 

1432

772

13

Середньорічна кількість простих акцій / шт./

 

75925

75925

14

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду ( шт.)

 

0,00

0,00

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

0,00

0,00

16

Чисельність працівників на кінець періоду осіб

 

115

123

 

4.Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00 в день зборів.

5.Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки загальних зборів та порядку денного за адресою : Полтавська обл. м.Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26 адмін. корпус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення на право участі у зборах (для представників).

6.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано 13 лютого 2015 року № 30 бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься  у повідомленні.

 

Директор                                                    Н.В. Карнаух

                               ( підпис )                                                      

             М.П.                                                                Дата 16 лютого 2015року.

 

 

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення