08.04.2015р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитись із звітом 

31.03.2016p.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія"

2. Код за ЄДРПОУ: 00382668

3. Місцезнаходження: 39200 Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26

4. Міжміський код, телефон та факс: (05343) 3-11-72, (05343) 3-28-30

5. Електронна поштова адреса: mriya@poltava.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zavod-mriya.ltd.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст Повідомлення

30.03.2016р. Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Ревізора товариства Кочергу Ольгу Михайлівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) строком на 5 років. Обрано в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Частка в статутному капіталі емітента відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має. Попередня посада - Ревізор ПрАТ "КЗПТ "Мрія".

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

       2. Директор                                                                          Карнаух Н.В

31.03.2016

 

14.03.2016p.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія"

2. Код за ЄДРПОУ: 00382668

3. Місцезнаходження: 39200 Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26

4. Міжміський код, телефон та факс: (05343) 3-11-72, (05343) 3-28-30

5. Електронна поштова адреса: mriya@poltava.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zavod-mriyaltd.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст Повідомлення

14.03.2016р. за  Рішенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 14.03.2016р.) обрано на посаду Директора товариства Карнаух Надію Василівну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) строком на 5 років. Обрано в зв'язку з закінченням терміну дії контракту. Володіє 9,9993 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини не має. Попередня посада - Директор Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія".

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Карнаух Н.В

14.03.2016

 

17.02.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

  1. Загальні відомості.

1.1  Повне найменування емітента : ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія».

1.2   Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство.

1.3  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00382668

1.4  Місце знаходження емітента :

39200 Полтавська область, Кобеляцький район,

             м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська,26

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента :

      05343 3-11-72, 3-25-80 (факс)

1.6 Електрона поштова адреса емітента : 

mriya@poltava.ukrtel.net

1.7 Вид особливої інформації :

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

2. Текст повідомлення :

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

ПрАТ  « Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»

 

  1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. 30 березня 2016р. о 14.00 годині, за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська, 26, актових зал, другий поверх.
  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. З 13.00 до 14.00 годин в день зборів.
  3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Станом на 24 годину 25 березня 2016 року.
  4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

-          Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства;

-          Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;

-          Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;

-          Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;

-          Звіт та висновки ревізора за 2015 рік. Затвердження звіту та висновку ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора;

-          Затвердження планів діяльності Товариства на 2016 рік;

-          Порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік;

-          Обрання ревізора на наступний термін.

  1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосується підготовки загальних зборів та порядку денного за адресою: Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26, адміністративний корпус, приймальня.
  2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( тис.грн ).

Найменування показника

звітний

попередній

Усього активів

14528

11479

Основні засоби

4565

4379

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5554

4376

Сумарна дебіторська заборгованість

1561

1764

Грошові кошти та їх еквіваленти

2551

468

Нерозподілений прибуток

2268

1432

Власний капітал

12588

10320

Статутний капітал

129

129

Довгострокові зобов»язання

575

38

Поточні зобов»язання

1365

1121

Чистий прибуток (збиток)

2268

1432

Середньорічна кількість акцій (шт..)

75925

75925

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

0,00

0,00

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

115

  1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  16 лютого 2016року №31  в офіційному друкованому виданні НКЦПФР  ВІДОМОСТІ  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор                                                       Н.В. Карнаух.

                                                                        17 лютого 2016 року.  

 

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення