15.02.2017р.

                                  Шановний акціонер !                                                        

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія» / код  ЄДРПОУ 00382668 /

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

28 березня  2017року  о 14-00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпропетровська, 26, актовий зал, 2 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

22 березня 2017р., за три робочі дні до проведення зборів.

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

 

1.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

        Проект рішення: обов'язки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обов»язків  у повному обсязі.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

        Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д.М., секретарем – Руденко А.І.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за

 2016 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити. Роботу наглядової ради вважати задовільною.

5.       Звіт  та висновки ревізора за 2016 рік. Затвердження звіту та висновку ревізора

       за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2016 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.

6.      Затвердження планів діяльності  Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: затвердити план розвитку товариства на 2017 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі  1632т.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.

8.      Припинення повноважень  членів Наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради : Карнаух Д.М.,

 Малека О.В., Руденко А.І.

9.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членами наглядової ради: Карнаух Д.М., Малека О.В.,

Сліпко Н.В.

10. Затвердження нової редакції статуту товариства у зв»язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України « Про акціонерні товариства».

Проект рішення: затвердити нову редакцію статуту . Доручити директору товариства Карнаух Н.В. підписати статут. 

 3.  Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2016 рік. (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

звітний

попередній

1

Усього активів

 

15408

13953

2

Основні засоби

 

5752

4565

3

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

-

Запаси

 

5898

5554

5

Сумарна дебіторська заборгованість

 

2110

1561

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

1274

1976

Нерозподілений прибуток

 

1632

2268

8

Власний капітал

 

14220

12588

9

Статутний капітал

 

129

129

10

Довгострокові зобов»язання

 

-

-

11

Поточні зобов»язання

 

1188

1365

12

Чистий прибуток / збиток/

 

1632

2268

13

Середньорічна кількість простих акцій / шт./

 

75925

75925

14

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду ( шт.)

 

0,00

0,00

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

0,00

0,00

16

Чисельність працівників на кінець періоду осіб

 

99

111

4.Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00 в день зборів.

5.Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами , що стосуються підготовки загальних зборів та проекту порядку денного за адресою : Полтавська обл.

м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська,26 адмін. корпус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати документ , що посвідчує особу, доручення на право участі у зборах / для представників/. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на сайті : http://zavod-mriya.ltd.ua

Довідки за телефоном (05343) 32830.

6.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано

 10 лютого 2017 року № 28 «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься  у повідомленні. 

Директор                                                    Н.В. Карнаух

                                             ( підпис )                                                      

             М.П.                                                                Дата 14 лютого 2017року.  

___________________________________________________________________________                

27.03.2017р.

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Ознайомитись із звітом 

    ___________________________________________________________________________

29.03.2017р.

                  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості.

               Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія».

2.Код ЄДРПОУ: 00382668

3. Місцезнаходження : 39200 Полтавська область, Кобеляцький район, м.Кобеляки, вулиця Дніпропетровська,26.

4. Міжміський код, телефон та факс:

05343 – 31172 ; 05343- 32830.

5. Електронна поштова адреса: mriya@poltava.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zavod-mriya.ltd.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                               II. Текст повідомлення.

Загальними зборами акціонерів ( протокол №31 від 28.03.17р.) припинено повноваження з 28.03.2017р. у зв»язку з закінченням терміну обрання з 28.03.2014р:

- Голови Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) який перебував на посаді голови Наглядової ради з 28.03.2014р.,особа володіє 43740 акціями ,що становить 57,609483 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Малеки Ольги Василівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) яка є  членом Наглядової ради з  28.03.2014р.,особа володіє 18981 акціями, що становить 24,999670 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Руденко Алли Іванівни ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) , яка є членом Наглядової ради з 28.03.2014р.,акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  немає.

Загальними зборами акціонерів (протокол№31 від 28.03.2017р.) обрано строком на 3 роки:

- на посаду члена Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано ) – акціонер, володіє 43740 акціями, що становить 57,609483 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада – голова Наглядової ради Товариства;

- на посаду члена Наглядової ради Малеку Ольгу Василівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано)- акціонер, володіє  18981 акціями, що становить 24,999670 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада - член Наглядової ради Товариства;

- на посаду члена Наглядової ради Сліпко Наталію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) – акціонер, володіє 603 акціями, що становить 0,794204 відсотки Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада – комірник.

Засіданням Наглядової ради (протокол №4 від 28.03.1017р.) обрано:

- головою Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано)- акціонер, володіє 43740 акціями, що становить 57,609483 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада – голова Наглядової ради Товариства.

                                           III. Підпис.

1. Особа , зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Директор              _____________        Карнаух Н. В.

                                           (підпис)

                                              М.П.                   28 березня 2017року.

 

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення