20.01.2020 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Документ, що додається

00382668_19.01.2021.rtf.p7s

================================================================

24.02.2021 року

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

( для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія» місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 (код  ЄДРПОУ 00382668)

1.1 Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня  2021 року о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, адмін. корпус,  кабінет директора, 1 поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 31.03.2021 р. з 13.00 до 14.00.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 березня 2021 р.  

4.Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.      Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обовязки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обовязків у повному обсязі.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д. М.

секретарем - Кочергу О.М.

3.      Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності за

2020 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за  2020 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу  наглядової ради вважати задовільною.

5.      Звіт та висновки ревізора за 2020рік. Затвердження звіту  та висновків ревізора за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2020 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.

6.      Затвердження планів діяльності товариства на 2021 рік.

Проект рішення: затвердити план розвитку товариства на 2021 рік.

7.      Порядок розподілу прибутку товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 850тис.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.

8.      Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Кочерги О.М.

9.      Обрання ревізора на наступний термін.

Проект рішення: Обрати ревізором на наступні 5 років Кочергу О.М.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  за 2020 рік. (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

Звітний

2020 рік

Попередній

2019 рік

1

Усього активів

 

19898

19424

2

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

 

6937

7402

Запаси

 

7155

7081

4

Сумарна дебіторська заборгованість

 

1791

1958

5

Гроші та їх еквіваленти

 

3910

2488

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

850

1626

7

Власний капітал

 

18616

17908

8

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 

129

129

9

Довгострокові зобовязання і забезпечення

 

-

-

10

Поточні зобовязання і забезпечення

 

1282

1516

11

Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)

 

850

1626

12

Середньорічна кількість  акцій / шт./

 

75925

75925

13

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 

11,20

21,42

5. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного:

http://zavod-mriya.ltd.ua

6. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.

7. Представникам акціонера – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери та їх представники мають змогу ознайомитись з матеріалами та проектами документів , що стосуються підготовки загальних зборів та проектом порядку денного  в робочі дні з 9.00до16.00, перерва з 12.00 до 13.00 за адресою : Полтавська обл. м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 адмін. корпус, приймальня, телефон для довідок: 05343 – 32830.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Директор                                                             С.Д.Корнієнко.

 24 лютого 2021 року.   

Інформація

  до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31 березня 2021р. 

Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 лютого 2021р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. 

1.     Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості)

      2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

Директор                                                      С.Д.Корнієнко.

 24 лютого 2021 року.   

=======================================================================

10 березня 2021 року

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

( для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»

місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 (код  ЄДРПОУ 00382668)

1.1 Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня  2021 року о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, адмін. корпус, кабінет директора, 1 поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 31.03.2021 р. з 13.00 до 14.00.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 березня 2021 р. 

Від акціонера Карнаух Д.М. надійшла пропозиція щодо внесення  до проекту порядку денного доповнень. Карнаух Д.М. пропонує винести наступні питання на розгляд загальних зборів :

9. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни КВЕД. Виключити з цього переліку видів економічної діяльності 02.20 Лісозаготівлі.

Проект рішення: Виключити з видів економічної діяльності згідно з КВЕД -2010  02.20 Лісозаготівлі.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, а саме до ст..2 Мета та предмет діяльності товариства. Із п.2.2 Предмет діяльності товариства є:

- Лісозаготівлі виключити.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства ст.2 Мета та предмет діяльності товариства. Із пункту 2.2 – лісозаготівлі – виключити. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Директор                                                              С.Д.Корнієнко.  

10 березня 2021 року.   

========================================================================

    30 березня 2021 року

ІНФОРМАЦІЯ

  до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31 березня 2021р.

 Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 березня 2021р. осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. 

1.     Загальна кількість акцій – 75925(тип акцій – іменні прості)

     2.     Кількість голосуючих акцій – 74924

Директор                                                      С.Д.Корнієнко.

30 березня 2021 року.

=========================================================================

31 березня 2021 року

Повідомлення ( Повідомлення про інформацію)

       Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  операцій нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості.

               1.Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство: «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія».

2.Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 39200 Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська,26.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382668

5. Міжміський код та телефон: 05343 – 31172 ; 05343- 32830.

6. Адреса електронної пошти: mriya@poltava.ukrtel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особа, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

2.  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Загальними зборами акціонерів ( протокол №35 від 31.03.21р.) припинено повноваження з 31.03.2021р. у зв»язку з закінченням терміну обрання з 30.03.2016р:

- ревізора Кочерги Ольги Михайлівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) яка перебувала на посаді ревізора з 30.03.2016р., акціями товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів (протокол№35 від 31.03.2021р.) обрано строком на 5 років:

- на посаду ревізора Кочергу Ольгу Михайлівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано ) – акціями товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада – ревізор товариства.                                          

3.Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №2826, зареєстрованого в Міністерстві України 25 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

 Директор              _____________                         Корнієнко С.Д.

 (посада)                      (підпис)               (прізвище та ініціали керівника)

                                          

31 березня 2021року.

Документ, що додається

00382668_Info_Zmina_pos_osib.doc.p7s

==============================================================

19.04.2021 року

ПрАТ "Кобеляцький завод продовольчих товарів "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 00382668) оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів.

Документ, що додається

00382668_2020.rtf.p7s

Повернутися  На головну

Головна

Продукція

Прайс

Нагороди

Контакти

Постачальникам

Оголошення